1. Verzamel- en rekenblad voorbeeld Mavo (voor de KWZ)

 

Verzamelblad MAVO

In het verzamelblad worden de gegevens opgenomen waarover de school rekenafspraken heeft gemaakt. Deze zijn gebaseerd op het toetsingskader van de inspectie. In bovenstaand voorbeeld wordt waarde toegekend per vak voor:

 • Het percentiel van het CE cijfer (dit bevat dus al een benchmark met het landelijke cijfer)
 • Percentage voldoendes (van groot belang voor het aantal geslaagden)
 • SE-CE verschil (gaat het om “echte” cijfers waarbij SE en CE in redelijke verhouding staan?)
 • CE t.o.v. het afdelingsgemiddelde (hoe verhoudt zich het resultaat van het vak tot het afdelingsgemiddelde?)

Als bronnen worden gebruikt: de gegevens van het meest recente examen uit eigen administratie, benchmark uit managementvenster, eerdere jaren uit managementvenster en inspectie. Opmaak kan vanaf eind augustus al worden gedaan (of eerder als de school in zorgen is, door gebruik te maken van de SOM of Magister gegevens).

 

Rekenblad met toegekende cijfer

 

In het gekoppelde rekenblad met formules wordt het toegekende cijfer per vak berekend. De totalen staan voor: bijdrage aan het afdelingsresultaat. In bovenstaand voorbeeld is ervoor gekozen, de waardering voor het percentage voldoendes 2x mee te laten tellen. Waar niets staat is niets bijzonders aan de hand en wordt het resultaat niet meegerekend.


 1. Voorbeelden van overzichten resultaat afdelingen (voor KWZ, schoolleiding en afdeling).

Waardering vakken voor afdelingsresultaat
Elk lid van de afdeling (sectie) ontvangt het afdelingsresultaat van het zojuist voltooide examen.

Bijzonderheden:

 • De rode lijn is de 5,5 – dit is de uitslag die in deze school is afgesproken als minimaal voldoende.
 • Je ziet dat het hier de uitslag betreft van een gemiddeld goed examen.
 • Direct valt op dat niet alle vakken positief bijdragen aan het examenresultaat. Ook achter een goed gemiddeld CE eindcijfer van 6,62 (zoals bij bovenstaande afdeling in bovenstaand voorbeeld) en een landelijk percentiel van 73 (dat is mooi hoog), komen zwaktes in de afdeling tevoorschijn die aanpak verdienen. Een probleem bij Duits – en soms bij wiskunde- wordt zichtbaar.
 • De grafiek bevat een overlay: met de oranje lijn worden uitslagen in 2014 getoond, met de grijze lijn die in 2015. Iedereen kan snel zien hoe het examen gewaardeerd wordt ten opzichte van twee eerdere jaren.
 • De KWZ medewerker ziet, dat inclusief 2015 met een goed examen en 2014 met juist een zwak examen, het patroon in de scores niet verandert. De grijze en de oranje lijn lopen langs hetzelfde patroon. In een goed jaar doet Duits het slecht, in een moeilijk examenjaar zelfs zeer slecht. De zwakte is dus niet eenmalig.

 1. Hoe ziet een zwak scorende afdeling er dan uit?

Waardering afdelingsresultaat HAVO
Bijzonderheden:

 • Het gaat hier om een zwak examenjaar van een afdeling met een laag slagingspercentage in 2015 (82%).
 • Meerder vakken scoren onder de rode streep. Vooral interessant voor de schoolleiding zijn de vakken die ook bij eerdere examens onder de 5,5 scoorden. Dat duidt op een structurele zwakte.
 • Meerjarige problemen zijn in elk geval te zien bij biologie, economie, M&O en Spaans. Gelukkig vallen ook een aantal altijd goed scorende vakken op.
 • Patroonherkenning? Het patroon van drie opeenvolgende examenjaren loopt hier onregelmatiger. Er zijn vakken die duidelijk eenmalig een uitschieter naar beneden of naar boven maken. Is het resultaat bij deze vakken sterk docent (examinator) afhankelijk?

 1. Communicatie met de vakken.

Scoren met vakken Wiskunde B

 • In najaar van het schooljaar (dat is een half jaar voor de inspectie uit!) ontvangt elke docent van elk examenvak de uitdraai van de examenresultaten van alle afdelingen. De resultaten worden dus “open” gepubliceerd naar alle vakgenoten. Agendaonderwerp voor het sectieoverleg.
 • Hierboven zien we drie examenjaren op rij met een redelijke tot goede uitslag voor wiskunde B. Het is een kunst voor de KWZ de juiste toonzetting in het commentaar te vinden.
 • Kerngegevens worden aangeboden. Alles transparant en bespreekbaar.
 • Het rijtje trendgetallen laat zien hoe het CE van het vak zich over een periode van 5 jaar ontwikkelt. Rood is een slecht, zwart een gemiddeld, groen een hoog percentiel.

 1. Hoe ziet een zwak scorend vak er dan uit?

Scoren-met-vakken

 • Een vak dat het moeilijk heeft met het examen van 2015.
 • Het commentaar van de KWZ vergoelijkt niet, maar houdt zich bij de waarneembare feiten.
 • Eenmalig probleem? De KWZ zal opvallen dat het CE een dalende trend vertoont.
 • Voor de schoolleiding is van belang: de dalende trend kan wijzen op het zichtbaar worden van een structureel probleem.

 1. Een specifieke groep in vergelijking tot de afdeling.

Komende jaren zullen scholen (VO2020, VO2032) steeds meer bijzondere groepen leerlingen gaan bedienen met geïndividualiseerde programma’s en/of maatwerk. De KWZ zal de vraag krijgen die groepen apart zichtbaar te maken in vergelijking met het grote afdelingsresultaat.
LOOT leerlingen VWO

 • Hierboven (fictief voorbeeld) zien we LOOT leerlingen met een maatschappelijk Vwo pakket, die het beter doen dan de reguliere leerlingen bij Nederlands, maar minder bij wiskunde A etc.
 • Heeft de KWZ eenmaal de afdelingsresultaten in grafiek gerealiseerd, dan kunnen op verzoek alle leerlingen met bijzondere programma’s onderscheiden worden.
 • Dit is maatwerk voor de vragen van de school zelf. De KWZ kan technasium of excellentie onderscheiden, een specifiek profiel of juist zorgleerlingen zoals dyslectici.
 • Met behulp van basisprogramma en selectie uit Magister of SOM kan elke bijzondere groep zichtbaar worden gepresenteerd.


 1. Analyse van 3 afdelingsexamens.

Analyse van 3 afdelingsexamens

 • De Havo afdeling van deze school is bij het examen van 2015 in problemen gekomen. Een slagingspercentage van 82% is al niet hoog, de uitdraaien aan de secties hebben laten zien dat niet-geslaagde leerlingen vooral in het EM en NG profiel gevonden worden.
 • De KWZ geeft een overzichtelijke analyse, welke profielen zwak gescoord hebben en te weinig bijdragen aan een goed afdelingsresultaat.
 • Bovenstaande grafiek en waarneming worden toegevoegd aan alle uitdraaien voor de vaksecties. Vaksecties krijgen zo een beeld in hoeverre door het eigen vak is bijgedragen aan het afdelingsresultaat.

 1. Rapportage op het bestuurlijk niveau.

Sinds het toetsingskader van 2008 worden vooral bestuurders aangesproken op de resultaten van de school. Dat brengt bestuurder en raad van toezicht in een specifieke positie van verantwoording. Deze kan alleen effectief en inhoudelijk worden uitgevoerd, als het bestuur goed is geïnformeerd over de resultaten van de school of scholen.

Een rapportage waarin alle gegevens worden besproken die ertoe doen (examenresultaten, doorstroom / IDU, analyse van sterktes en zwaktes) is nodig.

De samenvatting de deze grote rapportage gaat ook naar de secties en het management. Voorbeeld in bijlage 2.

Een bestuurder, met deze informatie gewapend, voert een zinvol gesprek met de inspecteur. Hij/zij is beter op de hoogte dan de inspectie zelf en kan getuigen van een proactieve opstelling.